Algemene Voorwaarden voor Activiteiten

Artikel 1: Definities

 1. Organisatie: de organisator van activiteiten is Mieke Huisman van Dichterbijdegrond.nl
 2. Deelnemer: de persoon die een Activiteit boekt en deelneemt aan de Activiteit van de Organisatie
 3. Activiteit: een workshop, cursus of reis zoals georganiseerd door de Organisatie

Artikel 2: Identiteit van de Organisatie

Mieke Huisman, gevestigd te Renkum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88716935, e-mailadres: miekehuisman@protonmail.com, Btw-identificatienummer: NL004643939B79

Artikel 3: Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die middels een boeking via Dichterbijdegrond.nl worden afgesloten voor een Activiteiten van de Organisatie.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze voorwaarden aan de Deelnemer langs elektronische weg beschikbaar gesteld.
 3. Door het plaatsen van een boeking aanvaardt de Deelnemer zonder enig voorbehoud deze bijzondere voorwaarden, (2) verklaart de Deelnemer dat hij deze voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen, (3) verbindt de Deelnemer zich ertoe deze na te leven en (4) erkent de Deelnemer de geldigheid ervan als een door hem ondertekend document.
 4. Situaties die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

Artikel 4: Aanbod, aard van de Activiteit en prijs

 1. Het aanbod wordt omschreven middels een korte tekst over de inhoud van de Activiteit. Alle afbeeldingen en specificatiegegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Organisatie niet. 
 2. Bij het aanbod wordt vermeld welke diensten, producten en voorzieningen bij de prijs zijn inbegrepen. De volgende kosten zijn nooit in de prijs inbegrepen:
  1. Kosten voor vervoer van en naar het vertrekpunt, tenzij anders staat vermeld;
  2. Alle uitgaven van persoonlijke aard, zoals maaltijden, drankjes, persoonlijke verzorging, souvenirs, e.d.;
  3. Kosten voor persoonlijke documenten zoals paspoorten, visa, vaccinaties, e.d.;
  4. Kosten voor persoonlijke reis- en annuleringsverzekeringen.
 3. De Activiteiten vinden plaats in de natuur. De omstandigheden buiten kunnen onvoorspelbaar zijn, weersomstandigheden kunnen wijzigen of een route kan worden afgesloten. Ook kan er sprake zijn van verhoogd bosbrandrisico waardoor geen vuur mag worden gemaakt. De Organisatie zal er alles aan doen risico’s te vermijden en te anticiperen op veranderende omstandigheden. Het programma van de Activiteit kan hierop worden aangepast.
 4. De op de website in het aanbod van Activiteiten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 
 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de Organisatie niet verplicht de Activiteit volgens de foutieve prijs uit te voeren. 

Artikel 5: Overeenkomst en levering

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Deelnemer betaald heeft. Er wordt een orderbevestiging per e-mail verzonden naar het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. Organisatie en Deelnemer komen uitdrukkelijk overeen dat middels elektronische weg een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een schriftelijke, gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. De Organisatie gaat er redelijkerwijze ook van uit dat de persoon die de bestelling plaatst en het aanbod aldus aanvaardt, ook gerechtigd en bekwaam is om de Deelnemer te verbinden.
 2. De Organisatie treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
 3. De Overeenkomst die met de Organisatie wordt gesloten leidt tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.

Artikel 6: Verwerking van Betalingsgegevens

 1. Voor de verwerking van de online betalingen, doet de Organisatie beroep op het externe professionele en gespecialiseerde betalingsplatform Mollie. De Organisatie stelt alles in het werk om het online betalingsverkeer op een gebruiksvriendelijke en veilige manier en met respect voor de persoonlijke levenssfeer te organiseren. De financiële gegevens van de Deelnemer die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. De Organisatie heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Deelnemer.
 2. De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform en/of de kaartverstrekker van toepassing, die eveneens de alleen verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.
 3. Wat de afhandeling van de online betalingen betreft alsook de bewaring en verwerking van de vertrouwelijke financiële gegevens van de Deelnemer, kan De Organisatie in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden geacht.

Artikel 7: Verplichtingen van de Deelnemer en uitsluiting

 1. De Deelnemer is verplicht bij buitenlandreizen een passende reisverzekering te sluiten. Voor Activiteiten in het buitenland moeten ten minste de volgende kosten zijn gedekt: de medische kosten, ongevallen en reddings- en repatriëringskosten. Een basis-zorgverzekering is onvoldoende, en ook met een aanvullende buitenlandpolis zijn repatriëringskosten gewoonlijk niet gedekt.
 2. De Organisatie adviseert de Deelnemer ook een annuleringsverzekering af te sluiten. De Organisatie is niet aansprakelijk voor het niet afsluiten van een dergelijke verzekering.
 3. De Deelnemer blijft zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten aanvullende informatie in te winnen over paspoorten en visaverplichtingen en moet ook tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
 4. De Deelnemer staat er voor in dat deze fysiek en mentaal in staat is om aan de Activiteit deel te nemen en over de juiste uitrusting beschikt. Voor aanvang van een Activiteit ontvangt de Deelnemer van de Organisatie een paklijst. De uitrusting van de Deelnemer dient conform deze paklijst meegenomen en in goede staat te zijn. Van de Deelnemer wordt verwacht dat deze zich passend kleedt op elke weersomstandigheid.
 5. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van de juiste reisdocumenten, documenten ter identificatie, rijbewijs, vaccinatiebewijzen, verzekeringsbewijzen e.d. 
 6. Indien relevant vermeldt de Deelnemer bijzonderheden over de lichamelijke en geestelijke toestand die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de Activiteit.
 7. Indien relevant, bijvoorbeeld voor het boeken van accommodaties, verstrekt de Deelnemer tijdig alle gegevens over zichzelf die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van de Activiteit.
 8. De Organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor personen van deelname aan een Activiteit uit te sluiten, indien er een vermoeden bestaat, dat de lichamelijke of geestelijke toestand van de betreffende persoon het welslagen van de Activiteit in gevaar zou kunnen brengen, of wanneer een vermoeden bestaat dat de uitrusting van de Deelnemer niet toereikend is voor een veilige, effectieve uitvoering van de Activiteit. 
 9. De Organisatie kan deelnemers van deelname aan de Activiteit uitsluiten, wanneer de betrokkene zodanig hinder en last oplevert, dat een goede uitvoering van de Activiteit bemoeilijkt wordt of kan worden. 
 10. Alle kosten die voortvloeien uit een uitsluiting zijn voor rekening van de Deelnemer, als en voor zover de gevolgen van de hinder en last hem/haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8: Annulering en wijziging van het programma

 1. Annulering door de Deelnemer dient te gebeuren per e-mail aan de Organisatie via miekehuisman@protonmail.com
 2. Weersomstandigheden zijn geen reden voor annulering van een activiteit, tenzij sprake is van een natuurramp. Bij een weeralarm code oranje of rood behoudt de Organisatie zich het recht voor de Activiteit naar een andere locatie te verplaatsen, en/of het tijdstip of de inhoud van het programma hier op aan te passen.
 3. Vanwege het beperkt aantal activiteiten dat de Organisatie jaarlijks organiseert, en de afspraken die worden gemaakt met derden (zoals reservering van accommodaties en materialen), kan de Organisatie annuleringskosten maar beperkt dragen. Bij annulering gelden daarom de volgende voorwaarden:
  1. De Deelnemer kan kosteloos annuleren tot zes (6) weken voor aanvang van de Activiteit;
  2. Bij annulering binnen zes (6) weken voor aanvang is de deelnemer 100% van de prijs verschuldigd;
  3. Dit geldt zowel voor reizen als weekend- en dagactiviteiten.
 4. Activiteiten gaan alleen door wanneer het minimum aantal deelnemers is bereikt. Het minimum aantal wordt in het aanbod omschreven. Wanneer dit minimum niet is bereikt, wordt de Activiteit door de Organisatie geannuleerd. Dit wordt uiterlijk een (1) week voor de Activiteit plaatsvindt kenbaar gemaakt.
 5. Indien de Activiteit wordt geannuleerd of wordt verplaatst naar een andere datum door de Organisatie heeft de Deelnemer recht op volledige teruggave van de prijs. Reeds gemaakte kosten door de Deelnemer voor vervoer en/of materialen zijn voor rekening van Deelnemer.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. De Organisatie en eventueel door hem ingehuurde derden, zijn niet aansprakelijk voor aan hem en/of aan door hem ingehuurde derden toe te rekenen indirecte schade.
 2. Voor schade die een direct gevolg is van aan de Organisatie en eventueel door hem ingehuurde derden is aansprakelijkheid alleen mogelijk indien sprake is van opzet of grove schuld door de Organisatie en eventueel door hem ingehuurde derden. Wanneer de Organisatie gehouden is eventuele schade te vergoeden, is deze vergoeding beperkt tot de overeengekomen prijs, gemoeid met de overeenkomst.
 3. De Organisatie is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van een verplichting als die is toe te rekenen aan de Deelnemer zelf, een gevolg is van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden of toe te rekenen is aan een derde die niet door de Organisatie is ingeschakeld bij de uitvoering van de Activiteit.
 4. De Organisatie aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis-, ziektekosten- en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te verschaffen.

Artikel 10: Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen zeven (7) dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Organisatie, nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de Organisatie ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Organisatie binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 11: Bescherming Persoonsgegevens

Voor het boeken van een Activiteit gebruikt de Organisatie alleen de naam en het e-mailadres van de Deelnemer. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan het versturen van een boekingsbevestiging. Eventuele voor de Activiteit benodigde aanvullende gegevens, bijvoorbeeld voor het boeken van accommodaties, worden alleen wanneer nodig per mail aan de Deelnemer opgevraagd en uitsluitend voor organisatie van de Activiteit gebruikt.

Artikel 12: Geschillen

Op overeenkomsten tussen de Organisatie en de Deelnemer waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Deelnemer woonachtig is in het buitenland.